Новини

На 09.12.2022 год. беше подписан договор между ИАМСП и Алианс Принт ЕООД в партньорство с Пинт Нау ЕООД за изпълнение на проект Иновативна система, базирана на нова технология в печатните индустрии за анализиране и прогнозиране на тиражите за печат на издания, подпомагаща оптимално планиране, печат и последващ печат на книги, албуми и др. в малки тиражи, в това число свързани с всички видове издателска дейност, включително история, културно и национално наследство и оптимизиране на складови наличности от печатни издания.

Прогнозирането на търсенето е дейност, която с помощта на исторически данни създава модели за планиране и се използва широко в различни бизнес области, включително планиране на производство и запаси на печатни издания, за да се да предвиди обема на продажбите. По този начин се увеличат продажбите на книги, генерират се повече приходи и намалят загубите от управлението на инвентара. Използването на анализ на данни за прогнозиране на точно търсене на печатни издания може да намали размера на загубите, свързани с контрола на инвентара и връщанията. Целта на този проект е да идентифицира факторите, влияещи върху продажбата и връщането на конкретни книги и да създаде модел за прогнозиране на търсенето на продажби. Ще разработим Иновативна система, базирана на нова технология в печатните индустрии за анализиране и прогнозиране на тиражите за печат на издания, подпомагаща оптимално планиране, печат и последващ печат на книги, албуми и др. в малки тиражи, в това число свързани с всички видове издателска дейност, включително история, културно и национално наследство и оптимизиране на складови наличности от печатни издания. Липсата на възможност за добро планиране спира издателите да печатат малки тиражи от книги (висока цена, риск от не реализация). Това силно ограничава издаването на нишови печатни издания – исторически книги, издания свързани с фолклор, дизайн, културно и национално наследство. Алианс Принт е най-голямата и бързо развиваща се печатница, специализирана в производството на книги и рекламни материали. Оборудвана е с високотехнологични печатни машини и е най-големия производител по брой книги за българския пазар. Произвежда книги за Германия, Франция, Белгия, Холандия и др. Партньорът Принт Нау е фирма фокусирана върху дигитален печат и книговезване. След анализ на пазара, че най-големите печатници в България не са фокусирани върху дигиталния печат, фирмата реши да предлага услуги за тях, защото липсват необходимия опит и компетенции в тази област.

Наименование на проектната инвестиция: “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

 

Краен получател: АЛИАНС ПРИНТ ЕООД

 

Обща стойност: 229 000.00 лв., от които 114 500.00 лв. размер на безвъзмездната финансова помощ.

 

Начало: 21.09.2022 г.

Край: 21.07.2023 г.

 

Основната цел на проектната инвестиция е чрез фокусирана подкрепа, „Алианс Принт“ ЕООД да се възстанови от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната си ефективност. В основата на проекта е заложено подмяна на съществуващо осветление и придобиване на 1 бр. компресор за сгъстен въздух. Чрез изпълнение на посочените енергоспестяващи мерки, се планира намаляване на потреблението на електроенергия и енергоизточници с до 45%, както и на вредните емисии на СО2, което напълно отговаря на целите на процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ и специфична цел 3.1 „Намаляване на енергийната интензивност на икономиката“.